โรคในแมวที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน

แมว, ปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง, วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

โรคในแมวที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน

โรคในแมวที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน

โรคในแมวที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน สารชนิดหนึ่งที่ให้เข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคแบ่งออกเป็น วัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้ว และวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนแอลง ซึ่งการทำวัคซีนจะช่วยป้องกันโรคสำคัญในแมว หรือลดโอกาสในการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคลงได้

วัคซีนหลัก vs วัคซีนทางเลือก

วัคซีนหลัก หมายถึง วัคซีนสำคัญที่จำเป็นต้องให้แก่น้องแมวทุกตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลก เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หัดแมว-หวัดดแมว

วัคซีนทางเลือก หมายถึง วัคซีนที่พิจารณาให้ตามความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของน้องแมวตัวนั้นๆ

การดูแลแมวหลังได้รับวัคซีน

หลังได้รับวัคซีนควรอยู่สังเกตอาการที่สถานพยาบาลสัตว์อย่างน้อย 30 นาที (อาการแพ้วัคซีน เช่น หน้าบวม มีผื่นแดงน้ำลายไหล อาเจียน ท้องเสีย หายใจลำบาก)

การฉีดวัคซีนแมว

หลังได้รับวัคซีนสุนัขอาจมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร ประมาณ 2-3 วัน ซึ่งเจ้าของสัตว์ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด งดอาบน้ำ 1 สัปดาห์หลังได้รับวัคซีนและปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเมื่อติดเชื้อแล้วจะทำให้เสียชีวิต และเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่สำคัญ โดยในประเทศไทยกฎหมายระบุไว้ว่า “เจ้าของต้องพาน้องแมวทุกตัวไปฉีดวัคซีนกับสัตวแพทย์ตามนัดหมาย’’

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Rabies Virus โดยติดต่อผ่านทางน้ำลาย

อาการ ในช่วงแรกจะเหมือนสัตว์ป่วยทั่วๆไปต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (ดุร้ายหรือเซื่องซึม) บางตัวเป็นอัมพาต ขากรรไกรแข็ง กินน้ำและอาหารไม่ได้

โรคไข้หัดแมว

หรือโรคลำไส้อักเสบติดต่อในแมว เกิดได้ในแมวทุกช่วงอายุแต่จะรุนแรงมากในลูกแมว ส่วนแม่แมวที่ท้องอยู่จะมีโอกาสแท้งลูกได้

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline Parvovirus โดยติดต่อผ่านทางอุจจาระ ปัสสาวะ หรือสัมผัสกับแมวป่วย

อาการ ซึม เบื่ออาหาร มีไข้สูง อาเจียนและท้องเสียรุนแรงซึ่งทำให้ร่างกายขาดน้ำและเสียชีวิตได้ ในลูกแมวอาจพบภาวะตัวสั่นๆ เดินไม่ตรง

โรคหวัดแมว

เป็นโรคที่มีการระบาดสูง เพราะเชื้อจะแพร่กระจายอยู่ในอากาศและติดต่อผ่านการหายใจ โดยร้อยละ 80 ของแมวที่ติดเชื้อนี้จะเป็นพาหะนำโรค

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline herpersvirus Feline calicivirus และ Chalmydia felis โดยติดต่อผ่านทางการหายใจ การสัมผัสน้ำมูก ขี้ตา

อาการ มีไข้ มีน้ำมูก ขี้ตา ตาแฉะ เยื่อบุตาขวาอักเสบ และมีแผลหลุมที่กระจกตา

 

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (ไวรัสลิวคีเมีย)

ไวรัสทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว โลหิตจางและภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง น้องแมวจะป่วยและติดเชื้อได้ง่าย

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline Leukemiavirus (FeLV) โดยติดต่อผ่านน้ำลาย (เลียหรือกัดกัน) จากแม่สู่ลูก หรือการถ่ายเลือด

อาการ แสดงอาการเหมือนแมวป่วยทั่วๆไป หรือบางตัวที่ไม่แสดงอาการก็จะใช้ชีวิตอย่างปกติและเป็นพาหะนำโรค

 

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว (เอดส์แมว)

คล้ายกับโรคเอดส์ในคน เป็นโรคทำลายภูมิคุ้มกันของน้องแมว ทำให้ร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline Immunodeficiency Virus (FIV) โดยติดต่อจากการต่อสู้ กัดกัน หรือใช้ภาชนะอาหารร่วมกัน

อาการ ซึม มีไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ซูบผอม พบแผลที่ลิ้นและในช่องปากลิ้นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโรค

 

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว

มักพบในแมวที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยที่ระยะแรกๆ ของการติดเชื้อแมวจะไม่แสดงอาการของโรคที่ชัดเจน

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline coronavirus โดยติดต่อผ่านการสัมผัสอุจจาระของแมวป่วย

อาการ มี 2 แบบ

Wet form พบการสะสมของเหลวในช่องอกทำให้หายใจลำบากและของเหลวสะสมในช่องท้องทำให้ท้องกางชยายใหญ่

Dry form อาการที่แสดงออกมาภายนอกไม่ชัดเจน แต่ถ้าตรวจร่างกายจะพบก้อนแกรนูโลมาในอวัยวะภายในร่างกาย

โปรแกรมการให้วัคซีนในแมว

 

อายุ(สัปดาห์)

วัคซีนหลัก

วัคซีนทางเลือก

8

วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดหวัดแมว เข็มที่ 1

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Chalmydia feline, เวัคซีนป้องกันโรคไวรัสลิวคีเมีย และวัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมว เข็มที่ 1

10

วัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมวเข็มที่ 2

12

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดแมว เข็มที่ 2 และวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เข็มที่ 1

วัคซีนป้องโรคติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจ Chalmydia felis,  วัคซีนป้องโรคไวรัสลิวคีเมีย เข็มที่ 2 และวัคซีนป้องกัน โรคเอดส์แมว เข็มที่ 3

16

วัคซีนป้องกัน โรคไข้หัดหวัดแมว เข็มที่ 3 ในกลุ่มเสี่ยงให้วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 2

26

ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกัน โรคไข้หัดหวัดแมว และวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นกระตุ้นซ้ำทุกปี

52

ในกรณีที่ไม่ได้รับการกระตุ้น ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องโรค ที่ 26 สัปดาห์: ให้ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดแมวและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากนั้นฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี

ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Chalmydia felis, วัคซีนป้องกันโรคไวรัสลิวคีเมีย และวัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมวแล้วฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปีขึ้นกับความเสี่ยง

การป้องกันโรคในแมว

3 สิ่งที่คุณบ่าวควรทํา ให้เจ้านายแมวอย่างสม่ำเสมอ

1. พาแมวไปรับวัคซีนตามโปรแกรมและคําแนะนําของสัตวแพทย์

2. ป้องกันและกําจัดปรสิตอย่างสม่ำเสมอ 

ปรสิตหรือพยาธิมีทั้งที่อาศัยบนตัวสัตว์ (ภายนอกร่างกาย) เช่น หมัด ไร ในหู และภายในร่างกาย เช่น พยาธิหนอนหัวใจและพยาธิในทางเดินอาหาร

3. ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายประจําปี ตรวจเลือด เพื่อดูค่าความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือด และค่าเคมีในเลือดเพื่อตรวจสอบ การทำงานของตับและไตตรวจปัสสาวะ เพื่อประเมินการทํางาน ของไต

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี

10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี สารบัญ10 การฝึกสุนัขและแมวให้มีพฤติกรรมที่ดี1. ฝึกการทำความสะอาด2. ฝึกการเดินรอบบ้าน3. ฝึกการยอมรับการตัดขน4. ฝึกการเล่นแบบสุขุม5. ฝึกการเชื่อฟัง6. ฝึกการเล่นกับเล่นแบบบ้านๆ7. ฝึกการตอบสนองกับการเข้ากับคนอื่น8....

read more
11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์

11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์ สารบัญ11 สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกโรงพยาบาลสัตว์1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์2. การบริการ3. ราคา4. มีที่ปรึกษา5. การรักษาความปลอดภัย6. การให้บริการอย่างเป็นระบบ7. สถานที่ใกล้บ้าน8. การให้ความรู้และการฝึก9. การให้บริการตลอด...

read more
สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก

สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็ก สารบัญสุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็กสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสำหรับเด็ก1. ประเภทของสัตว์เลี้ยง2. ความต้องการ3. ค่าใช้จ่าย4. เวลาและความสะดวก5. กฎหมายและข้อกำหนด6. การดูแลสุขภาพ7. การเลี้ยงและการดูแล8....

read more
9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา

9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเรา สารบัญ9 วิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัวของเราการเตรียมพร้อมและการดูแลสัตว์เลี้ยงวิธีการทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ากับครอบครัว1. เริ่มต้นที่ รักและความเข้าใจ2. การเริ่มต้นการฝึกสอนเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้3....

read more
ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว

ควรเลี้ยงสุนัขหรือแมว สารบัญควรเลี้ยงสุนัขหรือแมวการเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับคุณการเลือกสภาพแวดล้อมสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมจัดหาอุปกรณ์และอาหารเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับสไตล์ชีวิตและบ้านสรุป...

read more
5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง

5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง สารบัญ5 การเลี้ยงแมวอย่างถูกต้อง1. การเลือกอาหารที่เหมาะสม2. การให้น้ำ3. การให้สถานที่หรือพื้นที่ในการเดินเล่นและการฝึกฝน4. การทำความสะอาดสถานที่อยู่ของแมว5. การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม...

read more
10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ

10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ สารบัญ10 การเลี้ยงสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพ1. ปรึกษาสัตวแพทย์2. การเลือกอาหารที่เหมาะสม3. การออกกำลังกาย4. การดูแลสุขอนามัย5. การสังเกตและระวังอาการผิดปกติ6. การให้ความรักและการติดต่อสัมพันธ์7. การเลือกอาหารที่เหมาะสม8....

read more
10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย

10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย สารบัญ10 การฝึกสุนัขให้เป็นมิตรและมีวินัย1. เริ่มต้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราเอง2. ใช้การตัดสินใจที่เหมาะสม3. ให้การชี้แนะและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ4. การออกกำลังกาย5. การให้อาหารและน้ำดื่ม6. การเอาสุนัขไปเที่ยว7....

read more
8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง สารบัญ8 วิธีดูแลแมวให้สุขภาพแข็งแรง1. ให้แมวอาหารที่เหมาะสม2. ให้น้ำเพียงพอ3. การดูแลสุขอนามัยของแมว4. การจัดสวนหรือการให้พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับแมว6. การทำความสะอาดตัวของแมว7. ตรวจสุขภาพและรักษาโรค8. การให้วิตามินและอาหารเสริม...

read more
6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง

6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง สารบัญ6 วิธีดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง1. การให้อาหารและการเลี้ยง2. การออกกำลังกาย3. การสังเกตพฤติกรรมและสุขภาพของสุนัข4. สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมรอบตัวของสุนัข5. สุขภาพทางจิตและพัฒนาการของสุนัข6. การสร้างสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับสุนัข...

read more
5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ

5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ

5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ สารบัญ5 เทคนิค ฝึกสุนัข ง่ายๆ1. ฝึกสุนัขให้สุนัขนั่งเริ่มการฝึกโดยสอนสุนัขให้รู้จักนั่งตามคำสั่งกล่าวชมเมื่อสุนัขนั่งลงเปลี่ยนรางวัลเป็นสัญญาณมือทำซ้ำจนกระทั่งสุนัขตอบสนองต่อคำสั่งทุกครั้ง2. สอนสุนัขให้คอยสอนสุนัขให้ "คอย"เริ่มฝึกสุนัขในท่า...

read more
สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง

สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง

สุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง สารบัญสุนัขพันธุ์ไทย มีอะไรบ้าง1.สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน2.พันธุ์บางแก้ว สุนัขสายพันธุ์ไทย สำหรับคำว่าสุนัขนั้น เป็นสัตว์เลี้ยงที่ อยู่คู่สำหรับใคร หลายคน ซึ่งเป็นความชอบ ในส่วนตัว ของแต่ล่ะคน ดังนั้น ความชอบของสุนัขนั้น มันมีจุดที่เรียกได้ว่า...

read more

สิวแมว รักษายังไงให้หาย

สิวแมว รักษายังไงให้หาย สารบัญสิวแมว รักษายังไงให้หายเมื่อแมวเป็นสิว  สัญญาณบอกว่าแมวเป็นสิว1. มองหาจุดดำเล็กๆ2. อะไรทำให้แมวเป็นสิวได้บ้าง3. ระวังอย่าให้สิวแมวติดเชื้อ4. สังเกตว่าคางแมวจับแล้วหนาๆ หยาบๆ หรือเปล่า.ตรวจให้แน่...

read more