โรคในแมวที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน

แมว, ปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง, วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

โรคในแมวที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน

โรคในแมวที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน

โรคในแมวที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน สารชนิดหนึ่งที่ให้เข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคแบ่งออกเป็น วัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้ว และวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนแอลง ซึ่งการทำวัคซีนจะช่วยป้องกันโรคสำคัญในแมว หรือลดโอกาสในการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคลงได้

วัคซีนหลัก vs วัคซีนทางเลือก

วัคซีนหลัก หมายถึง วัคซีนสำคัญที่จำเป็นต้องให้แก่น้องแมวทุกตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลก เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หัดแมว-หวัดดแมว

วัคซีนทางเลือก หมายถึง วัคซีนที่พิจารณาให้ตามความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของน้องแมวตัวนั้นๆ

การดูแลแมวหลังได้รับวัคซีน

หลังได้รับวัคซีนควรอยู่สังเกตอาการที่สถานพยาบาลสัตว์อย่างน้อย 30 นาที (อาการแพ้วัคซีน เช่น หน้าบวม มีผื่นแดงน้ำลายไหล อาเจียน ท้องเสีย หายใจลำบาก)

การฉีดวัคซีนแมว

หลังได้รับวัคซีนสุนัขอาจมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร ประมาณ 2-3 วัน ซึ่งเจ้าของสัตว์ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด งดอาบน้ำ 1 สัปดาห์หลังได้รับวัคซีนและปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเมื่อติดเชื้อแล้วจะทำให้เสียชีวิต และเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่สำคัญ โดยในประเทศไทยกฎหมายระบุไว้ว่า “เจ้าของต้องพาน้องแมวทุกตัวไปฉีดวัคซีนกับสัตวแพทย์ตามนัดหมาย’’

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Rabies Virus โดยติดต่อผ่านทางน้ำลาย

อาการ ในช่วงแรกจะเหมือนสัตว์ป่วยทั่วๆไปต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (ดุร้ายหรือเซื่องซึม) บางตัวเป็นอัมพาต ขากรรไกรแข็ง กินน้ำและอาหารไม่ได้

โรคไข้หัดแมว

หรือโรคลำไส้อักเสบติดต่อในแมว เกิดได้ในแมวทุกช่วงอายุแต่จะรุนแรงมากในลูกแมว ส่วนแม่แมวที่ท้องอยู่จะมีโอกาสแท้งลูกได้

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline Parvovirus โดยติดต่อผ่านทางอุจจาระ ปัสสาวะ หรือสัมผัสกับแมวป่วย

อาการ ซึม เบื่ออาหาร มีไข้สูง อาเจียนและท้องเสียรุนแรงซึ่งทำให้ร่างกายขาดน้ำและเสียชีวิตได้ ในลูกแมวอาจพบภาวะตัวสั่นๆ เดินไม่ตรง

โรคหวัดแมว

เป็นโรคที่มีการระบาดสูง เพราะเชื้อจะแพร่กระจายอยู่ในอากาศและติดต่อผ่านการหายใจ โดยร้อยละ 80 ของแมวที่ติดเชื้อนี้จะเป็นพาหะนำโรค

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline herpersvirus Feline calicivirus และ Chalmydia felis โดยติดต่อผ่านทางการหายใจ การสัมผัสน้ำมูก ขี้ตา

อาการ มีไข้ มีน้ำมูก ขี้ตา ตาแฉะ เยื่อบุตาขวาอักเสบ และมีแผลหลุมที่กระจกตา

 

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (ไวรัสลิวคีเมีย)

ไวรัสทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว โลหิตจางและภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง น้องแมวจะป่วยและติดเชื้อได้ง่าย

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline Leukemiavirus (FeLV) โดยติดต่อผ่านน้ำลาย (เลียหรือกัดกัน) จากแม่สู่ลูก หรือการถ่ายเลือด

อาการ แสดงอาการเหมือนแมวป่วยทั่วๆไป หรือบางตัวที่ไม่แสดงอาการก็จะใช้ชีวิตอย่างปกติและเป็นพาหะนำโรค

 

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว (เอดส์แมว)

คล้ายกับโรคเอดส์ในคน เป็นโรคทำลายภูมิคุ้มกันของน้องแมว ทำให้ร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline Immunodeficiency Virus (FIV) โดยติดต่อจากการต่อสู้ กัดกัน หรือใช้ภาชนะอาหารร่วมกัน

อาการ ซึม มีไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ซูบผอม พบแผลที่ลิ้นและในช่องปากลิ้นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโรค

 

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว

มักพบในแมวที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยที่ระยะแรกๆ ของการติดเชื้อแมวจะไม่แสดงอาการของโรคที่ชัดเจน

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline coronavirus โดยติดต่อผ่านการสัมผัสอุจจาระของแมวป่วย

อาการ มี 2 แบบ

Wet form พบการสะสมของเหลวในช่องอกทำให้หายใจลำบากและของเหลวสะสมในช่องท้องทำให้ท้องกางชยายใหญ่

Dry form อาการที่แสดงออกมาภายนอกไม่ชัดเจน แต่ถ้าตรวจร่างกายจะพบก้อนแกรนูโลมาในอวัยวะภายในร่างกาย

โปรแกรมการให้วัคซีนในแมว

 

อายุ(สัปดาห์)

วัคซีนหลัก

วัคซีนทางเลือก

8

วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดหวัดแมว เข็มที่ 1

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Chalmydia feline, เวัคซีนป้องกันโรคไวรัสลิวคีเมีย และวัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมว เข็มที่ 1

10

วัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมวเข็มที่ 2

12

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดแมว เข็มที่ 2 และวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เข็มที่ 1

วัคซีนป้องโรคติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจ Chalmydia felis,  วัคซีนป้องโรคไวรัสลิวคีเมีย เข็มที่ 2 และวัคซีนป้องกัน โรคเอดส์แมว เข็มที่ 3

16

วัคซีนป้องกัน โรคไข้หัดหวัดแมว เข็มที่ 3 ในกลุ่มเสี่ยงให้วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 2

26

ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกัน โรคไข้หัดหวัดแมว และวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นกระตุ้นซ้ำทุกปี

52

ในกรณีที่ไม่ได้รับการกระตุ้น ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องโรค ที่ 26 สัปดาห์: ให้ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดแมวและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากนั้นฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี

ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Chalmydia felis, วัคซีนป้องกันโรคไวรัสลิวคีเมีย และวัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมวแล้วฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปีขึ้นกับความเสี่ยง

การป้องกันโรคในแมว

3 สิ่งที่คุณบ่าวควรทํา ให้เจ้านายแมวอย่างสม่ำเสมอ

1. พาแมวไปรับวัคซีนตามโปรแกรมและคําแนะนําของสัตวแพทย์

2. ป้องกันและกําจัดปรสิตอย่างสม่ำเสมอ 

ปรสิตหรือพยาธิมีทั้งที่อาศัยบนตัวสัตว์ (ภายนอกร่างกาย) เช่น หมัด ไร ในหู และภายในร่างกาย เช่น พยาธิหนอนหัวใจและพยาธิในทางเดินอาหาร

3. ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายประจําปี ตรวจเลือด เพื่อดูค่าความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือด และค่าเคมีในเลือดเพื่อตรวจสอบ การทำงานของตับและไตตรวจปัสสาวะ เพื่อประเมินการทํางาน ของไต

วิธีเลือก ไดร์เป่าขนสุนัข

วิธีเลือก ไดร์เป่าขนสุนัข

วิธีเลือก ไดร์เป่าขนสุนัข สารบัญวิธีเลือก ไดร์เป่าขนสุนัขวิธีเลือกไดร์เป่าขนสำหรับสัตว์เลี้ยง1. ความเร็วของไดร์เป่าขน2. ความร้อนของไดร์เป่าขน3. ใช้งานง่าย4. อุปกรณ์เสริมไดร์เป่าผมของคน VS ไดร์เป่าขนสัตว์เลี้ยง แตกต่างกันอย่างไร...

read more

ประวัติสายพันธุ์ สุนัขเก็บเหยื่อ

ประวัติสายพันธุ์ สุนัขเก็บเหยื่อ สารบัญประวัติสายพันธุ์ สุนัขเก็บเหยื่อประวัติสายพันธุ์ลักษณะนิสัย สุนัขเก็บเหยื่อ หรือ รีทรีฟเวอร์ (อังกฤษ: Retriever) เป็นประเภทของสุนัข (Dog type) ที่เรียกว่าสุนัขล่าเหยื่อที่มีหน้าที่ไปเก็บเหยื่อที่นักล่าสัตว์ล่าได้...

read more
สาเหตุที่ทำให้สุนัขฉี่เป็นเลือด

สาเหตุที่ทำให้สุนัขฉี่เป็นเลือด

สาเหตุที่ทำให้สุนัขฉี่เป็นเลือด สารบัญสาเหตุที่ทำให้สุนัขฉี่เป็นเลือดปัญหาฉี่เป็นเลือดหรือฉี่ปนเลือด  (Hematuria)อาการสำคัญที่เจ้าของต้องสังเกตสาเหตุเป็นอะไรได้บ้าง1. มีสาเหตุจากทางเดินปัสสาวะส่วนบนไตติดเชื้อนิ่วในไตปัญหาจากไตมะเร็งในไต2....

read more
สุนัขห้ามกินอะไรบ้าง 25 อย่าง

สุนัขห้ามกินอะไรบ้าง 25 อย่าง

สุนัขห้ามกินอะไรบ้าง 25 อย่าง สารบัญสุนัขห้ามกินอะไรบ้าง 25 อย่างทำไมสุนัขไม่ควรรับประทานอาหารเหล่านี้1. ช็อกโกแลต 2. องุ่นและลูกเกด 3. หัวหอมและกระเทียม 4. นมวัว เนย เนยแข็ง และผลิตภัณฑ์จากนมวัวทุกชนิด 5. เบคอนและไส้กรอก 6. ตับย่างและเครื่องในย่าง 7....

read more
ยาถ่ายพยาธิสุนัข ควรใช้เมื่อสุนัขมีอาการดังนี้

ยาถ่ายพยาธิสุนัข ควรใช้เมื่อสุนัขมีอาการดังนี้

ยาถ่ายพยาธิสุนัข ควรใช้เมื่อสุนัขมีอาการดังนี้ สารบัญยาถ่ายพยาธิสุนัข...

read more
สุนัขไอแห้งวิธีรักษา

สุนัขไอแห้งวิธีรักษา

สุนัขไอแห้งวิธีรักษา สารบัญสุนัขไอแห้งวิธีรักษาการไอเหมือนมีอะไรติดคอสาเหตุที่ทำให้สุนัขไอแบบมีเสมหะโรคหลอดลมฝอยอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)การวินิจฉัย การรักษา การรักษาทางยา โรคหลอดลมตีบ (tracheal...

read more
ทรายเต้าหู้แมว ทำมาจากเต้าหู้รึปล่าว

ทรายเต้าหู้แมว ทำมาจากเต้าหู้รึปล่าว

ทรายเต้าหู้แมว ทำมาจากเต้าหู้รึปล่าว สารบัญทรายเต้าหู้แมว ทำมาจากเต้าหู้รึปล่าวทรายแมวเต้าหู้ คืออะไร ?ทรายแมวแบบเต้าหู้ มีคุณสมบัติอย่างไรวิธีการเลือกทรายแมวเต้าหู้1. กลิ่นของทรายแมว2. เช็กให้ดีว่าสามารถทิ้งลงชักโครกได้หรือไม่ ?3. คุณสมบัติในการดูดซับ4....

read more

10 ข้อประโยชน์ของหนวดแมว

10 ข้อประโยชน์ของหนวดแมว สารบัญ10 ข้อประโยชน์ของหนวดแมวหนวดแมวไม่ได้มีไว้แค่ทำให้แมวดูน่ารัก แต่ยังมีประโยชน์ต่อแมวอีกหลายประการ ตั้งแต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดระยะ ไปจนช่วยเรื่องการมองระยะใกล้ หนวดเป็นอวัยวะที่น่าทึ่งโดยแท้ทำไมแมวถึงมีหนวด1....

read more
เลี้ยงแมวยังไงให้อยู่กับเราไปนานๆ

เลี้ยงแมวยังไงให้อยู่กับเราไปนานๆ

เลี้ยงแมวยังไงให้อยู่กับเราไปนานๆ สารบัญเลี้ยงแมวยังไงให้อยู่กับเราไปนานๆอายุเฉลี่ยของแมวเลี้ยงแมวอย่างไรให้อายุยืน1. เลือกอาหารการกิน2. ดูแลรูปร่าง3. ทำหมัน4. ทำวัคซีน5. ป้องกันปรสิตอายุของแมวเมื่อนับเป็นปีแบบมนุษย์สัญญาณของความสูงวัยในแมวของคุณอาการของโรคในแมวสูงวัย...

read more
The jungle cat แมวป่านักล่าอันดับ 1 ในป่าใหญ่

The jungle cat แมวป่านักล่าอันดับ 1 ในป่าใหญ่

The jungle cat แมวป่านักล่าอันดับ 1 ในป่าใหญ่ สารบัญThe jungle cat แมวป่านักล่าอันดับ 1 ในป่าใหญ่รูปลักษณ์อุปนิสัยถิ่นที่อยู่อาศัยชีววิทยาภัยที่คุกคามสถานภาพสถานภาพการคุ้มครองประเทศที่ห้ามล่าไม่คุ้มครองนอกพื้นที่อนุรักษ์ มีรูปร่างคล้ายแมวบ้าน...

read more
10 สายพันธุ์แมวที่ทาสมือใหม่ควรรู้

10 สายพันธุ์แมวที่ทาสมือใหม่ควรรู้

10 สายพันธุ์แมวที่ทาสมือใหม่ควรรู้ สารบัญ10 สายพันธุ์แมวที่ทาสมือใหม่ควรรู้สายพันธุ์แมวคืออะไรและมีความสำคัญกับผู้เลี้ยงแมวอย่างไร?ลักษณะพันธุ์แบบใดที่ควรใช้พิจารณาก่อนการรับเลี้ยง?10 สายพันธุ์แมว1. เอ็กโซติกขนสั้น (Exotic Shorthair)2. หางกุดญี่ปุ่น (Japanese...

read more