โรคในแมวที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน

แมว, ปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง, วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

โรคในแมวที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน

โรคในแมวที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน

โรคในแมวที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน สารชนิดหนึ่งที่ให้เข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคแบ่งออกเป็น วัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้ว และวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนแอลง ซึ่งการทำวัคซีนจะช่วยป้องกันโรคสำคัญในแมว หรือลดโอกาสในการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคลงได้

วัคซีนหลัก vs วัคซีนทางเลือก

วัคซีนหลัก หมายถึง วัคซีนสำคัญที่จำเป็นต้องให้แก่น้องแมวทุกตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลก เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หัดแมว-หวัดดแมว

วัคซีนทางเลือก หมายถึง วัคซีนที่พิจารณาให้ตามความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของน้องแมวตัวนั้นๆ

การดูแลแมวหลังได้รับวัคซีน

หลังได้รับวัคซีนควรอยู่สังเกตอาการที่สถานพยาบาลสัตว์อย่างน้อย 30 นาที (อาการแพ้วัคซีน เช่น หน้าบวม มีผื่นแดงน้ำลายไหล อาเจียน ท้องเสีย หายใจลำบาก)

การฉีดวัคซีนแมว

หลังได้รับวัคซีนสุนัขอาจมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร ประมาณ 2-3 วัน ซึ่งเจ้าของสัตว์ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด งดอาบน้ำ 1 สัปดาห์หลังได้รับวัคซีนและปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเมื่อติดเชื้อแล้วจะทำให้เสียชีวิต และเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่สำคัญ โดยในประเทศไทยกฎหมายระบุไว้ว่า “เจ้าของต้องพาน้องแมวทุกตัวไปฉีดวัคซีนกับสัตวแพทย์ตามนัดหมาย’’

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Rabies Virus โดยติดต่อผ่านทางน้ำลาย

อาการ ในช่วงแรกจะเหมือนสัตว์ป่วยทั่วๆไปต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (ดุร้ายหรือเซื่องซึม) บางตัวเป็นอัมพาต ขากรรไกรแข็ง กินน้ำและอาหารไม่ได้

โรคไข้หัดแมว

หรือโรคลำไส้อักเสบติดต่อในแมว เกิดได้ในแมวทุกช่วงอายุแต่จะรุนแรงมากในลูกแมว ส่วนแม่แมวที่ท้องอยู่จะมีโอกาสแท้งลูกได้

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline Parvovirus โดยติดต่อผ่านทางอุจจาระ ปัสสาวะ หรือสัมผัสกับแมวป่วย

อาการ ซึม เบื่ออาหาร มีไข้สูง อาเจียนและท้องเสียรุนแรงซึ่งทำให้ร่างกายขาดน้ำและเสียชีวิตได้ ในลูกแมวอาจพบภาวะตัวสั่นๆ เดินไม่ตรง

โรคหวัดแมว

เป็นโรคที่มีการระบาดสูง เพราะเชื้อจะแพร่กระจายอยู่ในอากาศและติดต่อผ่านการหายใจ โดยร้อยละ 80 ของแมวที่ติดเชื้อนี้จะเป็นพาหะนำโรค

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline herpersvirus Feline calicivirus และ Chalmydia felis โดยติดต่อผ่านทางการหายใจ การสัมผัสน้ำมูก ขี้ตา

อาการ มีไข้ มีน้ำมูก ขี้ตา ตาแฉะ เยื่อบุตาขวาอักเสบ และมีแผลหลุมที่กระจกตา

 

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (ไวรัสลิวคีเมีย)

ไวรัสทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว โลหิตจางและภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง น้องแมวจะป่วยและติดเชื้อได้ง่าย

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline Leukemiavirus (FeLV) โดยติดต่อผ่านน้ำลาย (เลียหรือกัดกัน) จากแม่สู่ลูก หรือการถ่ายเลือด

อาการ แสดงอาการเหมือนแมวป่วยทั่วๆไป หรือบางตัวที่ไม่แสดงอาการก็จะใช้ชีวิตอย่างปกติและเป็นพาหะนำโรค

 

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว (เอดส์แมว)

คล้ายกับโรคเอดส์ในคน เป็นโรคทำลายภูมิคุ้มกันของน้องแมว ทำให้ร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline Immunodeficiency Virus (FIV) โดยติดต่อจากการต่อสู้ กัดกัน หรือใช้ภาชนะอาหารร่วมกัน

อาการ ซึม มีไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ซูบผอม พบแผลที่ลิ้นและในช่องปากลิ้นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโรค

 

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว

มักพบในแมวที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยที่ระยะแรกๆ ของการติดเชื้อแมวจะไม่แสดงอาการของโรคที่ชัดเจน

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline coronavirus โดยติดต่อผ่านการสัมผัสอุจจาระของแมวป่วย

อาการ มี 2 แบบ

Wet form พบการสะสมของเหลวในช่องอกทำให้หายใจลำบากและของเหลวสะสมในช่องท้องทำให้ท้องกางชยายใหญ่

Dry form อาการที่แสดงออกมาภายนอกไม่ชัดเจน แต่ถ้าตรวจร่างกายจะพบก้อนแกรนูโลมาในอวัยวะภายในร่างกาย

โปรแกรมการให้วัคซีนในแมว

 

อายุ(สัปดาห์)

วัคซีนหลัก

วัคซีนทางเลือก

8

วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดหวัดแมว เข็มที่ 1

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Chalmydia feline, เวัคซีนป้องกันโรคไวรัสลิวคีเมีย และวัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมว เข็มที่ 1

10

วัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมวเข็มที่ 2

12

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดแมว เข็มที่ 2 และวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เข็มที่ 1

วัคซีนป้องโรคติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจ Chalmydia felis,  วัคซีนป้องโรคไวรัสลิวคีเมีย เข็มที่ 2 และวัคซีนป้องกัน โรคเอดส์แมว เข็มที่ 3

16

วัคซีนป้องกัน โรคไข้หัดหวัดแมว เข็มที่ 3 ในกลุ่มเสี่ยงให้วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 2

26

ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกัน โรคไข้หัดหวัดแมว และวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นกระตุ้นซ้ำทุกปี

52

ในกรณีที่ไม่ได้รับการกระตุ้น ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องโรค ที่ 26 สัปดาห์: ให้ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดแมวและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากนั้นฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี

ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Chalmydia felis, วัคซีนป้องกันโรคไวรัสลิวคีเมีย และวัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมวแล้วฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปีขึ้นกับความเสี่ยง

การป้องกันโรคในแมว

3 สิ่งที่คุณบ่าวควรทํา ให้เจ้านายแมวอย่างสม่ำเสมอ

1. พาแมวไปรับวัคซีนตามโปรแกรมและคําแนะนําของสัตวแพทย์

2. ป้องกันและกําจัดปรสิตอย่างสม่ำเสมอ 

ปรสิตหรือพยาธิมีทั้งที่อาศัยบนตัวสัตว์ (ภายนอกร่างกาย) เช่น หมัด ไร ในหู และภายในร่างกาย เช่น พยาธิหนอนหัวใจและพยาธิในทางเดินอาหาร

3. ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายประจําปี ตรวจเลือด เพื่อดูค่าความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือด และค่าเคมีในเลือดเพื่อตรวจสอบ การทำงานของตับและไตตรวจปัสสาวะ เพื่อประเมินการทํางาน ของไต

สัญญาณโรคข้ออักเสบในน้องหมา

สัญญาณโรคข้ออักเสบในน้องหมา

สัญญาณโรคข้ออักเสบในน้องหมาสัญญาณโรคข้ออักเสบในน้องหมา ข้ออักเสบเป็นภาวะทั่วไปที่เกิดขึ้นได้ในการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติของข้อต่อ การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนในข้อต่อเร็วกว่าที่ร่างกายจะสร้างขึ้นมาทดแทนได้...

read more
วิธีเตรียมตัวเมื่อน้องหมาตั้งท้อง

วิธีเตรียมตัวเมื่อน้องหมาตั้งท้อง

วิธีเตรียมตัวเมื่อน้องหมาตั้งท้องวิธีเตรียมตัวเมื่อน้องหมาตั้งท้อง ต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อเตรียมผลิตน้ำนมในปริมาณมากให้กับลูก ๆ ต้องเตรียมพื้นที่ที่ปลอดภัย เงียบสงบสำหรับให้น้องหมาตกลูก เพื่อลดความหวาดระแวงและกังวลให้กับแม่สุนัข...

read more
ลูกหมาวัยซน ต้องดูแลยังไง

ลูกหมาวัยซน ต้องดูแลยังไง

ลูกหมาวัยซน ต้องดูแลยังไงลูกหมาวัยซน ต้องดูแลยังไง เชื่อว่า หลายคนเลยที่พอเข้าปีใหม่แล้วก็หาน้องหมาตัวใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัว ส่วนมากนิยมเลือกน้องหมาวัยกำลังซนมาดูแล ซึ่งช่วงวัยนี้บอกเลยว่า เราต้องคอยดูแลพวกเค้าเป็นพิเศษ...

read more
น้องหมากินชีสได้ไหม

น้องหมากินชีสได้ไหม

น้องหมากินชีสได้ไหมน้องหมากินชีสได้ไหม สำหรับสุนัขแล้ว ก็มีอาหารสุนัขต้องห้ามเช่นกัน หลายคนคงตั้งคำถามว่าอาหารคนไม่ดีอย่างไรเรากินก็ไม่เห็นเป็นอะไร ให้กินแต่อาหารสุนัข สุนัขจะไม่เบื่อเหรอ มาหาคำตอยกันว่า ชีส อาหารที่หลายคนชื่นชอบเป็นอันตรายกับน้องหมาหรือไม่...

read more
น้ำยาทาเล็บสีสวยแต่อันตรายกับสุนัข

น้ำยาทาเล็บสีสวยแต่อันตรายกับสุนัข

น้ำยาทาเล็บสีสวยแต่อันตรายกับสุนัขน้ำยาทาเล็บสีสวยแต่อันตรายกับสุนัข น้ำยาทาเล็บกับมนุษย์เราเองยังเป็นอันตราย กับน้องหมาก็อันตรายเช่นกัน 3 สารเคมีหลักในน้ำยาทาเล็บอาจทำให้น้องหมาเจ็บป่วยในระยะยาว...

read more
แต่งหน้า หมา แมว อาจทำให้เกิดอันตรายได้

แต่งหน้า หมา แมว อาจทำให้เกิดอันตรายได้

แต่งหน้า หมา แมว อาจทำให้เกิดอันตรายได้แต่งหน้า หมา แมว อาจทำให้เกิดอันตรายได้ การใช้ปากกาหรือเครื่องสำอางเขียนคิ้ว แต่งหน้า ทาปาก ให้น้องหมาอาจเป็นเรื่องที่ตลกสำหรับหลายคน แต่จริง ๆ...

read more
วิธีดูแลหมาแมวตาบอด

วิธีดูแลหมาแมวตาบอด

วิธีดูแลหมาแมวตาบอดวิธีดูแลหมาแมวตาบอด โดยปกติแล้วน้องหมาน้องแมวที่มีดวงตาบอดสนิท จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวจากเสียงและการสัมผัส ซึ่งน้องหมาน้องแมวที่เกิดมาตาบอดตั้งแต่แรกเกิดจะสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ง่ายกว่าน้องหมาน้องแมวที่ตาบอดในตอนโต...

read more
หมาอุ้งเท้าแห้งและแตกป้องกันได้

หมาอุ้งเท้าแห้งและแตกป้องกันได้

หมาอุ้งเท้าแห้งและแตกป้องกันได้หมาอุ้งเท้าแห้งและแตกป้องกันได้ อุ้งเท้าของสุนัขโตมีความแข็งแรง และหนาพอที่จะเหยียบย่ำลงบนพื้นประเภทต่างๆ แต่กับลูกสุนัขนั้น อุ้งเท้าของพวกเค้ายังไม่แข็งแรงพอ และต้องได้รับการดูแลสาเหตุที่ทำให้อุ้งเท้าของน้องหมาแห้งแตก1....

read more
เลือกอาหารให้เหมาะกับสุนัขพันธุ์ชิสุ

เลือกอาหารให้เหมาะกับสุนัขพันธุ์ชิสุ

เลือกอาหารให้เหมาะกับสุนัขพันธุ์ชิสุเลือกอาหารให้เหมาะกับสุนัขพันธุ์ชิสุ น้องหมาชิสุมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหาร รวมไปถึงขนาดปาก และฟันที่เล็ก จึงต้องใส่ใจการกินเป็นพิเศษ คือไม่ควรกินข้าวโพด ถั่วเหลือง ธัญพืช อาหารที่ให้ควรเป็นอาหารชิ้นเล็ก ๆ...

read more
สาระน่ารู้สุนัขอิตาเลียนเกรย์ฮาวด์

สาระน่ารู้สุนัขอิตาเลียนเกรย์ฮาวด์

สาระน่ารู้สุนัขอิตาเลียนเกรย์ฮาวด์สาระน่ารู้สุนัขอิตาเลียนเกรย์ฮาวด์ เปรียบเสมือนม้าแข่งแห่งโลกสุนัข เนื่องจากเป็นสุนัขที่วิ่งได้เร็วมาก มีลักษณะท่วงท่านุ่มนวลและสง่างาม สุนัขพันธุ์นี้มีกล้ามเนื้อและโครงสร้างแข็งแรง ขนสั้นเป็นเส้นขนที่ละเอียด มีทั้งสีดำ ขาว แดง...

read more
หมาแก่ออกกำลังกายได้แค่ไหน

หมาแก่ออกกำลังกายได้แค่ไหน

หมาแก่ออกกำลังกายได้แค่ไหนหมาแก่ออกกำลังกายได้แค่ไหน ถ้าเป็นคนเรา ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ต้องการการออกกำลังกายกันทั้งนั้นเพราะว่า การออกกำลังกายจะช่วยทำให้ร่างกายได้ใช้งานส่วนต่าง ๆ สร้างความยืดหยุ่นและเสริมสร้างกล้ามเนื้เพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรง...

read more
8 วิธีแก้น้องหมาไม่ยอมกินน้ำ

8 วิธีแก้น้องหมาไม่ยอมกินน้ำ

8 วิธีแก้น้องหมาไม่ยอมกินน้ำวิธีแก้น้องหมาไม่ยอมกินน้ำ สุนัขที่มีสุขภาพดีมักจะสามารถดื่มน้ำได้ในปริมาณที่ดี แต่กับลูกสุนัขและสุนัขที่มีอายุมากนั้นจะต่างออกไป สุนัขของคุณควรจะได้รับน้ำอย่างเพียงพอหลังจากการเปลี่ยนชามน้ำและอาหารเพียงเล็กน้อย...

read more
10 โรคที่สุนัขแก่ต้องระวัง

10 โรคที่สุนัขแก่ต้องระวัง

10 โรคที่สุนัขแก่ต้องระวังโรคที่สุนัขแก่ต้องระวัง ที่เจ้าของอาจจะต้องพบเจอ แต่ไม่รู้จะจัดการอย่างไร อาการป่วยต่างๆเหล่านี้เป็นอาการหรือโรคที่สามารถพบเจอได้เมื่อสุนัขอายุเยอะขึ้น เช่น อาการหายใจแรง หอบหืด หรือ อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงต่างๆ สุดท้ายก็จะส่งผลไปถึงเรื่อง...

read more
เทคนิคป้อนยาน้องหมา

เทคนิคป้อนยาน้องหมา

เทคนิคป้อนยาน้องหมาเทคนิคป้อนยาน้องหมา เวลาเจ็บป่วย น้องหมาบางตัวสามารถป้อนยาได้ง่ายมาก ๆ แต่บางตัวก็ต่อต้านการกินยาแบบสุดพลัง หลายคนก็เลยนำอาหารมาเป็นตัวล่อเวลาป้อนยา เชื่อว่าปัญหาการป้อนยาน้องหมานั้นเป็นหนึ่งสิ่งที่เจ้าของทุกคนต้องเคยเจออย่างแน่นอน...

read more
ใช้แชมพูคนอาบน้ำหมาได้หรือไม่

ใช้แชมพูคนอาบน้ำหมาได้หรือไม่

ใช้แชมพูคนอาบน้ำหมาได้หรือไม่ใช้แชมพูคนอาบน้ำหมาได้หรือไม่ เรารู้กันดีว่า ค่าความสมดุลของ pH บนตัวมนุษย์ค่อนข้างที่จะเป็นกรดมากกว่าน้องหมา เช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของคนก็จะต้องมีความเป็นกรด แต่ผิวหนังของน้องหมามีกรดแมนเทิลและความสมดุลของ pH ที่ค่อนข้างเป็นด่าง...

read more