โรคสำคัญในแมว ที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน

แมว, ปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง, วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง

โรคสำคัญในแมว ที่สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน

โรคสำคัญในแมว

วัคซีนคืออะไร สารชนิดหนึ่งที่ให้เข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคแบ่งออกเป็น วัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้ว และวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนแอลง ซึ่งการทำวัคซีนจะช่วยป้องกันโรคสำคัญในแมว หรือลดโอกาสในการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคลงได้

วัคซีนหลัก vs วัคซีนทางเลือก

วัคซีนหลัก หมายถึง วัคซีนสำคัญที่จำเป็นต้องให้แก่น้องแมวทุกตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลก เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หัดแมว-หวัดดแมว

วัคซีนทางเลือก หมายถึง วัคซีนที่พิจารณาให้ตามความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของน้องแมวตัวนั้นๆ

การดูแลแมวหลังได้รับวัคซีน

หลังได้รับวัคซีนควรอยู่สังเกตอาการที่สถานพยาบาลสัตว์อย่างน้อย 30 นาที (อาการแพ้วัคซีน เช่น หน้าบวม มีผื่นแดงน้ำลายไหล อาเจียน ท้องเสีย หายใจลำบาก)

การฉีดวัคซีนแมว

หลังได้รับวัคซีนสุนัขอาจมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร ประมาณ 2-3 วัน ซึ่งเจ้าของสัตว์ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด งดอาบน้ำ 1 สัปดาห์หลังได้รับวัคซีนและปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเมื่อติดเชื้อแล้วจะทำให้เสียชีวิต และเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่สำคัญ โดยในประเทศไทยกฎหมายระบุไว้ว่า “เจ้าของต้องพาน้องแมวทุกตัวไปฉีดวัคซีนกับสัตวแพทย์ตามนัดหมาย’’

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Rabies Virus โดยติดต่อผ่านทางน้ำลาย

อาการ ในช่วงแรกจะเหมือนสัตว์ป่วยทั่วๆไปต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (ดุร้ายหรือเซื่องซึม) บางตัวเป็นอัมพาต ขากรรไกรแข็ง กินน้ำและอาหารไม่ได้

โรคไข้หัดแมว

หรือโรคลำไส้อักเสบติดต่อในแมว เกิดได้ในแมวทุกช่วงอายุแต่จะรุนแรงมากในลูกแมว ส่วนแม่แมวที่ท้องอยู่จะมีโอกาสแท้งลูกได้

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline Parvovirus โดยติดต่อผ่านทางอุจจาระ ปัสสาวะ หรือสัมผัสกับแมวป่วย

อาการ ซึม เบื่ออาหาร มีไข้สูง อาเจียนและท้องเสียรุนแรงซึ่งทำให้ร่างกายขาดน้ำและเสียชีวิตได้ ในลูกแมวอาจพบภาวะตัวสั่นๆ เดินไม่ตรง

โรคหวัดแมว

เป็นโรคที่มีการระบาดสูง เพราะเชื้อจะแพร่กระจายอยู่ในอากาศและติดต่อผ่านการหายใจ โดยร้อยละ 80 ของแมวที่ติดเชื้อนี้จะเป็นพาหะนำโรค

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline herpersvirus Feline calicivirus และ Chalmydia felis โดยติดต่อผ่านทางการหายใจ การสัมผัสน้ำมูก ขี้ตา

อาการ มีไข้ มีน้ำมูก ขี้ตา ตาแฉะ เยื่อบุตาขวาอักเสบ และมีแผลหลุมที่กระจกตา

 

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (ไวรัสลิวคีเมีย)

ไวรัสทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว โลหิตจางและภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง น้องแมวจะป่วยและติดเชื้อได้ง่าย

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline Leukemiavirus (FeLV) โดยติดต่อผ่านน้ำลาย (เลียหรือกัดกัน) จากแม่สู่ลูก หรือการถ่ายเลือด

อาการ แสดงอาการเหมือนแมวป่วยทั่วๆไป หรือบางตัวที่ไม่แสดงอาการก็จะใช้ชีวิตอย่างปกติและเป็นพาหะนำโรค

 

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว (เอดส์แมว)

คล้ายกับโรคเอดส์ในคน เป็นโรคทำลายภูมิคุ้มกันของน้องแมว ทำให้ร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline Immunodeficiency Virus (FIV) โดยติดต่อจากการต่อสู้ กัดกัน หรือใช้ภาชนะอาหารร่วมกัน

อาการ ซึม มีไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ซูบผอม พบแผลที่ลิ้นและในช่องปากลิ้นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโรค

 

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว

มักพบในแมวที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยที่ระยะแรกๆ ของการติดเชื้อแมวจะไม่แสดงอาการของโรคที่ชัดเจน

สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Feline coronavirus โดยติดต่อผ่านการสัมผัสอุจจาระของแมวป่วย

อาการ มี 2 แบบ

Wet form พบการสะสมของเหลวในช่องอกทำให้หายใจลำบากและของเหลวสะสมในช่องท้องทำให้ท้องกางชยายใหญ่

Dry form อาการที่แสดงออกมาภายนอกไม่ชัดเจน แต่ถ้าตรวจร่างกายจะพบก้อนแกรนูโลมาในอวัยวะภายในร่างกาย

โปรแกรมการให้วัคซีนในแมว

 

อายุ(สัปดาห์)

วัคซีนหลัก

วัคซีนทางเลือก

8

วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดหวัดแมว เข็มที่ 1

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Chalmydia feline, เวัคซีนป้องกันโรคไวรัสลิวคีเมีย และวัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมว เข็มที่ 1

10

วัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมวเข็มที่ 2

12

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดแมว เข็มที่ 2 และวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เข็มที่ 1

วัคซีนป้องโรคติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจ Chalmydia felis,  วัคซีนป้องโรคไวรัสลิวคีเมีย เข็มที่ 2 และวัคซีนป้องกัน โรคเอดส์แมว เข็มที่ 3

16

วัคซีนป้องกัน โรคไข้หัดหวัดแมว เข็มที่ 3 ในกลุ่มเสี่ยงให้วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 2

26

ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกัน โรคไข้หัดหวัดแมว และวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นกระตุ้นซ้ำทุกปี

52

ในกรณีที่ไม่ได้รับการกระตุ้น ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องโรค ที่ 26 สัปดาห์: ให้ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดแมวและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากนั้นฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี

ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Chalmydia felis, วัคซีนป้องกันโรคไวรัสลิวคีเมีย และวัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมวแล้วฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปีขึ้นกับความเสี่ยง

การป้องกันโรคในแมว

3 สิ่งที่คุณบ่าวควรทํา ให้เจ้านายแมวอย่างสม่ำเสมอ

1. พาแมวไปรับวัคซีนตามโปรแกรมและคําแนะนําของสัตวแพทย์

2. ป้องกันและกําจัดปรสิตอย่างสม่ำเสมอ 

ปรสิตหรือพยาธิมีทั้งที่อาศัยบนตัวสัตว์ (ภายนอกร่างกาย) เช่น หมัด ไร ในหู และภายในร่างกาย เช่น พยาธิหนอนหัวใจและพยาธิในทางเดินอาหาร

3. ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายประจําปี ตรวจเลือด เพื่อดูค่าความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือด และค่าเคมีในเลือดเพื่อตรวจสอบ การทำงานของตับและไตตรวจปัสสาวะ เพื่อประเมินการทํางาน ของไต

5 วิธีป้องกันน้องหมาเป็น Hot Spot

5 วิธีป้องกันน้องหมาเป็น Hot Spot

5 วิธีป้องกันน้องหมาเป็น Hot SpotHot Spot เกิดขึ้นบ่อยกับน้องหมาในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง หรืออากาศร้อน อย่าลืมดูแลน้องหมากัน อาการของ Hot Spot ที่น้องหมาจะแสดงออกมาคือ จะมีการอักเสบ ร้อน บวมแดง ของผิวหนังบริเวณต่าง ๆ น้องหมาจะคัน เลีย กัด เกา...

5 วิธี ป้องกันสุนัขเกิดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์

5 วิธี ป้องกันสุนัขเกิดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์

   5 วิธี ป้องกันสุนัขเกิดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์พาน้องหมาเที่ยวช่วงสงกรานต์ต้องเตรียมตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ สายจูง ปลอกคอเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเวลาพาน้องหมาออกไปเที่ยวนอกบ้าน1. ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางพาน้องหมาไปตรวจเช็กสุขภาพก่อนการเดินทาง...

วิธีช่วยลดอาการคันในสุนัข ด้วยน้ำมันมะพร้าว

วิธีช่วยลดอาการคันในสุนัข ด้วยน้ำมันมะพร้าว

วิธีช่วยลดอาการคันในสุนัข ด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (Virgin Coconut Oil) ที่ได้มาจากการสกัดน้ำมันมะพร้าวด้วยกระบวนการธรรมชาติ ทำให้ปราศจากสารฟอกสี การกลั่น หรือการระงับกลิ่น ทำให้ได้น้ำมันมะพร้าวที่ใสสะอาด ไร้สี...

เก็บอาหารหมายังไง ให้อยู่ได้นาน

เก็บอาหารหมายังไง ให้อยู่ได้นาน

เก็บอาหารหมายังไง ให้อยู่ได้นานรู้ไหม? อาหารน้องหมาแต่ละประเภทมีวิธีเก็บรักษาที่แตกต่างกันนะ มาดูวิธีการเก็บอาหารแต่ละรูปแบบกัน รับรองอยู่ได้นานแถมคงคุณภาพสดใหม่เสมอเลยน้าอาหารเม็ดสำเร็จรูปหลาย ๆ บ้านอาจจะปัญหาอาหารเม็ดสำเร็จรูปของน้องหมามีมดขึ้น...

วิธีเลี้ยงหมาให้เหมาะกับเด็ก

วิธีเลี้ยงหมาให้เหมาะกับเด็ก

วิธีเลี้ยงหมาให้เหมาะกับเด็ก แต่ละช่วงวัยมีงานวิจัยที่ศึกษาพบว่า การเลี้ยงเด็กให้อยู่ร่วมกันกับน้องหมาจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันได้ดี อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังเรื่องความรักสัตว์ให้เด็ก ทำให้มีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นด้วยค่า มาดูกันค่ะ...

5 ผลไม้น้องหมากินได้คลายร้อน

5 ผลไม้น้องหมากินได้คลายร้อน

5 ผลไม้น้องหมากินได้คลายร้อนอากาศร้อนจนปรอทพุ่งสูงปรี๊ด น้องหมาหลาย ๆ บ้านน่าจะมีอาการอ่อนเพลีย มีอาการหอบ ไม่ร่าเริง ... รู้มั้ยคะว่า มีผลไม้หลายชนิดเลยน้าที่คนเรากินได้ แถมน้องหมาก็กินได้คลายร้อนได้ดี แถมมีประโยชน์กับเค้าด้วย1. แตงโมในวันที่มีอากาศร้อน...